Categorie: Autodelen

Online infosessie ‘Leuven deelt’

Op dinsdag 19 januari organiseert Autodelen.net in samenwerking met Stad Leuven de online infosessie ‘Autodelen in Leuven’.

Heb je soms een (tweede) wagen nodig? of het je een auto die vaak stilstaat en wil je hem (en de kosten van die wagen) delen met je buren? Dat is autodelen een goed alternatief voor jou!

In en rond Leuven heb je veel mogelijkheden om een deelauto te gebruiken. Je kan je aansluiten bij een autodeelorganisatie, waardoor je toegang krijgt tot de verschillende wagen binnen die organisatie. Anderzijds kan je ook gebruik maken van privéwagens van mensen uit je buurt of je eigen wagen aanbieden.

bron: www.autodelen.net

COVID-19: Steun voor gedeelde mobiliteitssector

De impact van de verschillende maatregelen om het Coronavirus in te dammen is zeer groot, ook in de sector van de gedeelde mobiliteit. Vanuit Autodelen.net willen we de aanbieders van gedeelde mobiliteit zo goed mogelijk informeren en helpen. Er bestaan verschillende steunmaatregelen die de aanbieders kunnen aanvragen.

Welke steunmaatregelen zijn er momenteel voorzien voor ondernemingen? Hieronder staat een overzicht met links naar de bevoegde overheidsinstanties. Indien aanbieders van gedeelde mobiliteit op problemen stoten bij aanvraag van een steunmaatregel, wil Autodelen.net mee naar oplossingen zoeken!

DE FEDERALE OVERHEID

Voor alle ondernemingen, ongeacht welke sector, met een ondernemingsnummer, die hinder ondervinden en aantonen.

De federale overheid biedt vooral ademruimte, concreet een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor uw bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
Er is automatisch uitstel voor indiening ban de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing, respectievelijk tot 5 juni, 20 juli en 15 juli 2020.
Alle info vindt u hier

RVA: TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

RVA vereenvoudigde de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid (update 23/3/2020). Elke vorm van tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus wordt vanaf heden geklasseerd onder ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’. Er is dus geen onderscheid meer met economische werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders en bedienden

Zo snel mogelijk: stuur een elektrische aangifte door (voor eind maart) via socialsecurity.be. Het betreft een zogenaamde ‘ASR scenario 5’ met als opties ‘overmacht’.
De voorafgaande officiële mededeling is niet meer nodig.
Uw werknemers dienen bij hun uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag in met het formulier C3.2 Werknemer-Corona.
Voor het laatste nieuws over de regeling voor de tijdelijke werkloosheid raden wij u aan de website van de RVA te blijven volgen.

Unizo geeft ook een duidelijk overzicht mee.

VLAAMSE OVERHEID

De Vlaamse overheid heeft een hinderpremie van éénmalig €2.000 tot €4.000 voor ondernemingen die verplicht worden te sluiten, doe de aanvraag binnen de 30 dagen na verplichte sluiting. Momenteel wordt onderzocht of er ook schaderegelingen zijn voor andere sectoren. Laat je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen!
Een crisiswaarborg om bestaande schuldafrekeningen te overbruggen.
Sinds 1 april 2020 voorziet de Vlaamse regering bijkomende maatregelen voor de getroffen bedrijven:

Een eenmalige compensatiepremie van €3000 voor bedrijven die 60% of meer omzetverlies hebben t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bedrijven met meerdere zetels kunnen maximaal 5 premies combineren. Meer info via Vlaio.
Voor KMO’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet
Een overzicht van alle Vlaamse maatregelen kan je hier vinden. Schrijf jullie zeker ook in op de Corona-nieuwsbrief voor bedrijven.

Bron: autodelen.net

Subsidiereglement elektrische deelwagens Gent aangepast

Sinds 2016 geeft de Stad Gent een subsidie voor elektrische of aardgaswagens die worden gedeeld. Zo werden er op 3 jaar tijd 41 deelwagens gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 212.000 euro. Nog eens 21 aanvragen – goed voor een bedrag van 120.000 euro – staan in de wachtrij voor goedkeuring.

Omwille van een groot aantal aanvragen eind 2019 botst de stad budgettair op haar limieten. Daarom heeft het college beslist om zolang het huidige subsidiereglement geldt (tot eind 2020) budgettair wat extra ruimte te creëren en het mogelijk te maken bijkomende aanvragen te behandelen.

Vanaf 1 maart 2020, na de goedkeuring door de gemeenteraad, zal het dus weer mogelijk zijn om nieuwe aanvragen in te dienen. De voorwaarden zijn echter licht gewijzigd:

Enkel elektrische deelwagens krijgen nog een subsidie. CNG wordt niet langer ondersteund.
Het subsidiebedrag wordt ook aangepast aan de catalogusprijs en bedraagt nu nog maximaal 4500 euro voor wagens die minder dan 31.000 euro kosten. Wagens die duurder zijn krijgen minder subsidie.
Het verschil in subsidiebedrag tussen particulieren enerzijds en erkende autodeelorganisaties & vzw’s anderzijds verdwijnt.
Per erkende autodeelorganisatie kunnen slechts 5 wagens per jaar gesubsidieerd worden en zolang het budget toereikend is.
Graag willen we ook nog eens wijzen op de voorwaarde dat het verplicht is om vóór de aankoop van de wagen met de Dienst Milieu en Klimaat een afspraak te maken.

bron autodelen.net

Infomomenten elektrisch autodelen met I-Mens

De zorgorganisatie i-mens deelt elektrische wagens met de buurt via Cambio. Tijdens de werkuren worden de deelwagens gebruikt door de eigen werknemers, maar ‘s avonds en in het weekend staan de cambiowagens ter beschikking van de buurtbewoners.

Met het project ‘Iedereen mobiel’ zet i-mens in op elektrisch autodelen via het autodeelsysteem Cambio. Op die manier wil i-mens een betaalbare en eenvoudige oplossing bieden voor de eigen werknemers én buurtbewoners. Daarnaast bestaan er nog veel andere manieren om aan autodelen te doen. Wist je bijvoorbeeld dat je ook je eigen wagen met je buren kan delen?

Om mensen te laten kennismaken met (elektrisch) autodelen organiseert Autodelen.net verschillende infomomenten. Gezien de huidige situatie zullen de eerstvolgende infomomenten online doorgaan. Schrijf je dus zeker in om de link te ontvangen!

bron: autodelen.net

COVID-19: Veiligheidsmaatregelen autodelers

We stellen de veiligheid en gezondheid van alle autodelers en hun omgeving op de eerste plaats. Om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, neemt ook Autodelen.net de nodige veiligheidsmaatregelen. We houden hierbij rekening met de officiële richtlijnen van FOD Volksgezondheid.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET AUTODELEN

Blijf thuis als je ziektesymptomen vertoont.
Indien je toch de deelwagen gebruikt:
Draag een mondmasker in de deelwagen.
Was je handen grondig met zeep voor en na het gebruik van een deelwagen.
Nies of hoest in een zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
Ontsmet het stuur, de versnellingspook, het dashboard, de deurklink en de autosleutel van de deelwagen voor en na het gebruik. Gebruik daarvoor een alcoholhoudende ontsmettende gel, schoonmaakdoekje of een bakje water met een kleine hoeveelheid bleekmiddel (javel). Zowel voor gebruikers als eigenaars van een deelwagen is het aangeraden dit te voorzien.
Voor particuliere autodelers: Blijf bij de sleuteloverdracht buiten staan en houd afstand (min. 1,5m). Reinig ook de autosleutel voor en na gebruik van de deelwagen.
Verder vragen we de eigenaars van een deelwagen om niet uit paniek te handelen en de wagen te blokkeren. Zo blijft de wagen beschikbaar voor de noodzakelijke verplaatsingen van andere gebruikers. Wees voorzichtig, maar solidair!

Autodelen.net niet onverdeeld gelukkig met COVID-19 steunmaatregelen voor aanbieders van fiets- en autodelen

PERSBERICHT

GEPUBLICEERD OP 16/11/2020

Vandaag maakte Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters de verdeling van de extra steunmaatregelen voor aanbieders van auto- en fietsdelen bekend. Ondanks dit positief signaal betreuren we als Autodelen.net dat er weinig rekening werd gehouden met de aanbevelingen van experten bij een aantal keuzes die zijn gemaakt omtrent de budgetverdeling en vragen hierover overleg en bijsturing.

Allereerst moeten we stellen dat we blij zijn dat de Vlaamse Regering middelen heeft vrijgemaakt om auto- en fietsdeelaanbieders door de COVID-19 crisis te loodsen. Door de COVID-19 crisis zien heel wat aanbieders zwarte sneeuw. Zo zakte het gebruik bij sommigen met -80% tijdens de eerste lockdown. Ook in de huidige lockdown zien we opnieuw een sterke terugval van het gebruik. De goedgekeurde steunmaatregelen zijn dan ook een erkenning voor het duurzame karakter van de sector.

Desalniettemin stellen we vast dat bij de verdeling van de middelen geen rekening is gehouden met ons advies dat we – na raadpleging van verschillende aanbieders én op vraag van de Vlaamse Overheid – in juni opstelden. De huidige beslissing schiet dan ook te kort op de volgende punten:

  • De subsidie trekt de kaart van aanbieders met een eigen vloot en vergeet het delen van privéwagens of voertuigen van overheden of bedrijven die beheerd worden door autodeelorganisaties. Nochtans hebben deze vormen van autodelen ook een aangetoonde impact op de reductie van het autobezit. We betreuren dan ook deze eenzijdige toekenning van middelen.
  • De Vlaamse Regering beslist om o.w.v. de beleidsdoelstellingen inzake klimaat, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid evenveel middelen te besteden aan fietsdelen dan aan autodelen. Nochtans zijn de vaste kosten bij autodelen een pak hoger dan bij fietsdelen en is de bewezen impact op vlak van autobezit en modal shift vnl bij autodelen reeds bewezen Wij stelden in ons advies dan ook een verdeling 75-25 voor, waardoor elke fiets- en autodeelaanbieder een min of meer gelijk deel van de vaste kosten terug kon krijgen. Volgens onze eerste inschatting zal het subsidiebedrag (meer dan) voldoende zijn voor alle fietsdeelaanbieders, terwijl voor autodelen minder dan een kwart van de voertuigen een financiële ondersteuning zal krijgen. We stellen vast dat dit een ideologische beslissing is die geen rekening houdt met de financiële realiteit van de verschillende vormen van gedeelde mobiliteit.
  • De beslissing van de Vlaamse Regering stelt dat enkel voertuigen die operationeel waren in de periode tussen 12 maart en 7 juni in aanmerking komen. Deze strikte benadering houdt geen rekening met voertuigen die wél al aangekocht (en geleverd) werden voor en tijdens de lockdown, maar omwille van COVID-19 niet ingezet konden worden. De vaste kosten liepen m.a.w. al, zonder dat er inkomsten uit gebruik mogelijk waren.
  • We stellen vast dat bedrijven waarbij meer dan 50% van het aandeelhouderschap of meer dan 50% van het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van een overheid, worden uitgesloten van de subsidie. We betreuren deze beslissing omdat aandeelhouderschap niet per definitie gelijk staat ondersteuning in de werking.

Bovenstaande opmerkingen doen ons vaststellen dat deze steunmaatregelen voor een stuk haar doel missen en sommige aanbieders van auto- en fietsdelen in de kou laten staan. Deze steunmaatregelen hebben een marktverstorende werking. We roepen de bevoegde instanties dan ook op tot overleg en tot bijsturing van  de verdeling van de middelen

bron: autodelen.net

Bevraging bij 4.000 Vlamingen wijst op grote opportuniteiten voor autodelen

In een wereld die constant evolueert staat niemand stil, behalve onze wagens dan. Uit onderzoek ‘Mobiliteit in uw Buurt’ van Autodelen.net, VVSG en Ferm in het kader van de Vlaamse Green Deal Gedeelde Mobiliteit blijkt dat meer dan de helft van de wagens van ruim 4.000 respondenten jaarlijks minder dan 10.000 kilometer aflegt. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Deze resultaten tonen dat er nog heel wat opportuniteiten zijn voor autodelen in Vlaanderen.

Met dit onderzoek wilden Autodelen.net, VVSG en Ferm achterhalen hoe burgers zich verplaatsen en in welke mate ze hierbij een rol weggelegd zien voor gedeelde mobiliteit. Via een oproep van Vlaamse steden en gemeenten werd de online bevraging in het najaar van 2019 verspreid (dus pre-corona). Dat resulteerde in 4.279 respondenten. De resultaten leveren heel wat voer voor discussie voor lokale overheden en vervoerregio’s, en zijn tevens relevant voor de vele mobiliteitsaanbieders in Vlaanderen.

GROOT POTENTIEEL VOOR AUTODELEN

Ongeveer 10% van de respondenten heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen. Het onderzoek toont aan dat het aantal gebruikers van gedeelde mobiliteit de komende jaren veel hoger kan liggen. Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar en ongeveer 20% geeft aan gebruik te maken van deelfietsen indien er een (extra) aanbod wordt gecreëerd in de buurt. Dit onderzoek leert ons daarnaast ook dat een aanzienlijk deel van de wagens van de respondenten maar beperkt wordt gebruikt en dus heel vaak stil staat. Meer dan de helft van de wagens van de ruim 4.000 respondenten legt jaarlijks minder dan 10.000 kilometer af. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Beide indicatoren (bereidheid tot gebruik gedeelde mobiliteit en het huidige overaanbod aan privéwagens) wijzen op een groot potentieel voor autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit.

BEREKEN JE FINANCIËLE BESPARING DOOR AUTODELEN

Recent lanceerde Autodelen.net, netwerk voor autodelen in Vlaanderen, de website savewithcarsharing.be waarop burgers het financiële voordeel van autodelen t.o.v. het bezit van een eigen auto heel nauwkeurig kunnen berekenen. Deze prijscalculator leert ons dat zowel het aantal gereden uren als kilometers een doorslaggevende rol spelen in de berekening. Simulaties tonen dat wie minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt vaak goedkoper af is met autodelen. Wetende dat meer dan de helft van de respondenten van dit onderzoek minder dan 10.000 km per jaar met de wagen rijdt, geeft aan dat aanzienlijk wat Vlamingen hun mobiliteitsfactuur kunnen laten dalen door autodelen.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN UIT HET ONDERZOEK:

92% van de respondenten heeft minstens één wagen
40% van de respondenten gebruikt de tweede wagen niet meer dan drie keer per week, 32% gebruikt de eerste wagen zelfs niet meer dan drie keer per week. De rest van de tijd staan deze wagens stil.
50% van de eerste wagens en 60% van de tweede wagens leggen minder dan 10.000 kilometer af per jaar
Zes op de tien respondenten carpoolt af en toe. 10% heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen.
Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar

Bron: autodelen.net

Nieuwe calculator savewithcarsharing.be berekent autodeelvoordeel; ‘autodelen goedkoper tot 15.000 km per jaar’

Autodelen is in veel gevallen stukken goedkoper dan een privéwagen. Die kost je gemiddeld minstens € 400,-/maand, maar de meeste Belgen zijn zich hier niet van bewust. Dankzij de nieuwe calculator die Autodelen.net, Test-Aankoop en Brussel Mobiliteit vandaag lanceren, kan iedereen nu berekenen wat autodelen kost in vergelijking met autobezit.

 

DE AUTODEELPRIJSCALCULATOR: METEN IS WETEN!

Autodelen.net en Test Aankoop sloegen de handen in elkaar om een tool te ontwikkelen die het financiële voordeel van autodelen t.o.v. de privéauto concreet berekent. Daarnaast maakt het instrument het mogelijk om de verschillende vormen van autodelen en hun verschillende prijsformules onderling te vergelijken. Deze online tool omvat maar liefst 74 formules van alle huidige Belgische autodeelaanbieders. De calculator staat vanaf vandaag online op savewithcarsharing.be en is door iedereen gratis te gebruiken.

Via een handige module geef je de eigenschappen van de wagen in die je momenteel bezit of van plan bent te kopen en een inschatting van het aantal ritten en kilometers die je per jaar rijdt. De prijscalculator berekent vervolgens hoeveel je eigen wagen kost en geeft een overzicht van wat je met dergelijk mobiliteitsprofiel zal betalen indien je aan autodelen zou doen, opgedeeld per autodeelaanbieder. Bovendien zie je in één oogopslag ook meteen het verschil tussen de kosten van de eigen wagen en de gekozen autodeelformule.

 

AUTODELEN MAAKT PLAATS VRIJ

De Brusselse minister van mobiliteit Elke Van den Brandt benadrukt de voordelen van autodelen in Brussel. “Deelauto’s zijn de toekomst van de auto in de stad. Enerzijds geven ze de kans aan gezinnen om een wagen te gebruiken zonder alle kosten te moeten dragen. Anderzijds moedigen ze een beperkt gebruik aan van de auto, je gebruikt het enkel wanneer er geen efficiënt alternatief is (te voet, met de fiets, openbaar vervoer). Bijvoorbeeld om zondag te gaan lunchen bij oma buiten de stad, om grote boodschappen te doen of om met een zieke baby naar de pediater te gaan. Een ander voordeel van autodelen is de enorme ruimte die ze vrijmaakt in de stad voor de Brusselaars. Een deelwagen is er voor meerdere families en maakt dus meerdere parkeerplaatsen vrij voor fietspaden, terrassen, parken, voetpaden, kortom voor een vlottere, groenere en gezelligere stad.”

 

AUTODELEN GOEDKOPER VOOR BIJNA ALLE BELGEN, MAAR NIET VOOR WOON-WERK VERKEER

“Wie tot 15.000km per jaar rijdt is bijna altijd goedkoper af met een systeem van autodelen”, aldus Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. “Aangezien de Belg gemiddeld ongeveer 15.000km per jaar aflegt, biedt autodelen voor heel wat gezinnen een voordelig alternatief”. Afhankelijk van de gekozen autodeelformule kan dit omslagpunt zelfs oplopen tot meer dan 20.0000 km/jaar. Toch is autodelen zelden een voordelige optie voor wie dagelijks met de auto naar het werk pendelt. Dit heeft vnl. te maken met het feit dat de wagen in dat geval gedurende de hele dag stilstaat op de parking van het bedrijf en dus niet kan gebruikt worden door een andere autodeler. Bij autodelen betaal je naast een prijs per kilometer immers meestal ook voor de tijdsduur van het gebruik.

 

TIP: TEST VERSCHILLENDE SCENARIO’S OM DE GOEDKOOPSTE OPTIE TE VINDEN

Omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn waarop mensen zich verplaatsen en omdat er veel verschillende prijsformules van autodelen zijn, is het aan te raden om verschillende scenario’s te testen in de calculator. “Wie bv. elke maand 2000km rijdt met een gezinswagen naar een vakantiehuis in Frankrijk kan goedkoper af zijn met autodelen. Deze 24.000 km kost je met de voordeligste formule bij autodelen € 5.256. Een eigen wagen kost hiervoor gemiddeld € 6.248. Als je deze 24.000 km echter zou rijden door bv. driemaal per week een rit te doen van 154 km kom je al gauw aan een kostprijs voor autodelen (met goedkoopste formule € 7.007) die niet kan concurreren met de privéauto. We raden iedereen aan om voor zijn of haar profiel de vergelijking te maken om te kijken welke formule het meest voordelig is”, zegt Simon November van Test Aankoop. Ook het type en de kostprijs van je eigen (toekomstige) wagen spelen een rol. Uit de calculator blijkt dat hoe duurder je eigen wagen is, hoe voordeliger het wordt om te starten met autodelen.

Test Aankoop en Autodelen.net ontwikkelden aan de hand van de calculator 6 persona’s om haar lezers een idee te geven of autodelen voor hun interessant kan zijn Het resultaat is terug te vinden op testaankoop.be/dossierautodelen.

Of autodelen voor jou persoonlijk interessant is hangt ten slotte ook af van het aanbod in je buurt, de afstand tot een deelwagen, de gewenste dienstverlening, … Meer info hierover op www.autodelen.net.

De ontwikkeling van deze tool werd mee ondersteund door Brussel Mobiliteit.

bron: autodelen.net

Translate »