Maand: december 2020

Online infosessie ‘Leuven deelt’

Op dinsdag 19 januari organiseert Autodelen.net in samenwerking met Stad Leuven de online infosessie ‘Autodelen in Leuven’.

Heb je soms een (tweede) wagen nodig? of het je een auto die vaak stilstaat en wil je hem (en de kosten van die wagen) delen met je buren? Dat is autodelen een goed alternatief voor jou!

In en rond Leuven heb je veel mogelijkheden om een deelauto te gebruiken. Je kan je aansluiten bij een autodeelorganisatie, waardoor je toegang krijgt tot de verschillende wagen binnen die organisatie. Anderzijds kan je ook gebruik maken van privéwagens van mensen uit je buurt of je eigen wagen aanbieden.

bron: www.autodelen.net

COVID-19: Steun voor gedeelde mobiliteitssector

De impact van de verschillende maatregelen om het Coronavirus in te dammen is zeer groot, ook in de sector van de gedeelde mobiliteit. Vanuit Autodelen.net willen we de aanbieders van gedeelde mobiliteit zo goed mogelijk informeren en helpen. Er bestaan verschillende steunmaatregelen die de aanbieders kunnen aanvragen.

Welke steunmaatregelen zijn er momenteel voorzien voor ondernemingen? Hieronder staat een overzicht met links naar de bevoegde overheidsinstanties. Indien aanbieders van gedeelde mobiliteit op problemen stoten bij aanvraag van een steunmaatregel, wil Autodelen.net mee naar oplossingen zoeken!

DE FEDERALE OVERHEID

Voor alle ondernemingen, ongeacht welke sector, met een ondernemingsnummer, die hinder ondervinden en aantonen.

De federale overheid biedt vooral ademruimte, concreet een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor uw bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
Er is automatisch uitstel voor indiening ban de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing, respectievelijk tot 5 juni, 20 juli en 15 juli 2020.
Alle info vindt u hier

RVA: TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

RVA vereenvoudigde de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid (update 23/3/2020). Elke vorm van tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus wordt vanaf heden geklasseerd onder ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’. Er is dus geen onderscheid meer met economische werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders en bedienden

Zo snel mogelijk: stuur een elektrische aangifte door (voor eind maart) via socialsecurity.be. Het betreft een zogenaamde ‘ASR scenario 5’ met als opties ‘overmacht’.
De voorafgaande officiële mededeling is niet meer nodig.
Uw werknemers dienen bij hun uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag in met het formulier C3.2 Werknemer-Corona.
Voor het laatste nieuws over de regeling voor de tijdelijke werkloosheid raden wij u aan de website van de RVA te blijven volgen.

Unizo geeft ook een duidelijk overzicht mee.

VLAAMSE OVERHEID

De Vlaamse overheid heeft een hinderpremie van éénmalig €2.000 tot €4.000 voor ondernemingen die verplicht worden te sluiten, doe de aanvraag binnen de 30 dagen na verplichte sluiting. Momenteel wordt onderzocht of er ook schaderegelingen zijn voor andere sectoren. Laat je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen!
Een crisiswaarborg om bestaande schuldafrekeningen te overbruggen.
Sinds 1 april 2020 voorziet de Vlaamse regering bijkomende maatregelen voor de getroffen bedrijven:

Een eenmalige compensatiepremie van €3000 voor bedrijven die 60% of meer omzetverlies hebben t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bedrijven met meerdere zetels kunnen maximaal 5 premies combineren. Meer info via Vlaio.
Voor KMO’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet
Een overzicht van alle Vlaamse maatregelen kan je hier vinden. Schrijf jullie zeker ook in op de Corona-nieuwsbrief voor bedrijven.

Bron: autodelen.net

Subsidiereglement elektrische deelwagens Gent aangepast

Sinds 2016 geeft de Stad Gent een subsidie voor elektrische of aardgaswagens die worden gedeeld. Zo werden er op 3 jaar tijd 41 deelwagens gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 212.000 euro. Nog eens 21 aanvragen – goed voor een bedrag van 120.000 euro – staan in de wachtrij voor goedkeuring.

Omwille van een groot aantal aanvragen eind 2019 botst de stad budgettair op haar limieten. Daarom heeft het college beslist om zolang het huidige subsidiereglement geldt (tot eind 2020) budgettair wat extra ruimte te creëren en het mogelijk te maken bijkomende aanvragen te behandelen.

Vanaf 1 maart 2020, na de goedkeuring door de gemeenteraad, zal het dus weer mogelijk zijn om nieuwe aanvragen in te dienen. De voorwaarden zijn echter licht gewijzigd:

Enkel elektrische deelwagens krijgen nog een subsidie. CNG wordt niet langer ondersteund.
Het subsidiebedrag wordt ook aangepast aan de catalogusprijs en bedraagt nu nog maximaal 4500 euro voor wagens die minder dan 31.000 euro kosten. Wagens die duurder zijn krijgen minder subsidie.
Het verschil in subsidiebedrag tussen particulieren enerzijds en erkende autodeelorganisaties & vzw’s anderzijds verdwijnt.
Per erkende autodeelorganisatie kunnen slechts 5 wagens per jaar gesubsidieerd worden en zolang het budget toereikend is.
Graag willen we ook nog eens wijzen op de voorwaarde dat het verplicht is om vóór de aankoop van de wagen met de Dienst Milieu en Klimaat een afspraak te maken.

bron autodelen.net

Infomomenten elektrisch autodelen met I-Mens

De zorgorganisatie i-mens deelt elektrische wagens met de buurt via Cambio. Tijdens de werkuren worden de deelwagens gebruikt door de eigen werknemers, maar ‘s avonds en in het weekend staan de cambiowagens ter beschikking van de buurtbewoners.

Met het project ‘Iedereen mobiel’ zet i-mens in op elektrisch autodelen via het autodeelsysteem Cambio. Op die manier wil i-mens een betaalbare en eenvoudige oplossing bieden voor de eigen werknemers én buurtbewoners. Daarnaast bestaan er nog veel andere manieren om aan autodelen te doen. Wist je bijvoorbeeld dat je ook je eigen wagen met je buren kan delen?

Om mensen te laten kennismaken met (elektrisch) autodelen organiseert Autodelen.net verschillende infomomenten. Gezien de huidige situatie zullen de eerstvolgende infomomenten online doorgaan. Schrijf je dus zeker in om de link te ontvangen!

bron: autodelen.net

Analyse lokaal energie- en klimaatpact

Op 08/12 lanceerden ministers Demir en Somers een nieuw Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het plan moet de brug vormen met het Vlaams Energie- en Klimaatpact en moet lokale besturen ondersteunen in het behalen van hun klimaatambities. Voor gedeelde mobiliteit is vooral de derde werf van belang; “Elke buurt deelt (koolstofvrije (deel)mobiliteit) en is duurzaam bereikbaar”.

Op Vlaams niveau is het de bedoeling om de uitstoot van transport met 23% te doen dalen tegen 2030. Die doelstellingen worden in het lokaal energie- en klimaatpact doorvertaald naar concrete ambities.

Eén van de doelstellingen van de derde werf is 1 toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners. ‘Toegangspunt’ wordt in de tekst omschreven als toegang tot een deelwagen, wat zowel roundtrip, free floating als particulier autodelen omvat. Uitgaande van gemiddeld 2 deelwagens per toegangspunt is het de ambitie om tegen 2030 13.200 deelwagens extra te hebben in Vlaanderen, goed voor een stijging van 340%.

Naar CO2-reductie worden voor deelmobiliteit geen concrete klimaatdoelstellingen geformuleerd.

Tot slot gaat men er vanuit dat tegen 2030 50% van de verkochte wagens elektrisch is, wat zou neerkomen op 660.000 voertuigen. Uitgaande van 10 wagens per laadpunt schat de Vlaamse Regering in dat er 66.000 laadpunten nodig zijn.

ONDERSTEUNING VOOR LOKALE BESTUREN

De Vlaamse Overheid voorziet o.a. de volgende ondersteuning naar lokale besturen:

Opstartsubsidies voor een elektrisch autodeelsysteem (10 miljoen euro)
Het plaatsen van laadpalen via Vlaams Relanceplan (15 miljoen euro)
Het oprichten van een Vlaams parkeerregister voor deelwagens om deelwagens te registreren zodat ze in alle Vlaamse gemeenten gratis kunnen parkeren
Het uitwerken van een Vlaamse standaard erkenning voor het ganse grondgebied (naar analogie met de LEZ) en een daarbij horend kwaliteitskader
Het koolstofvrij maken van het eigen wagenpark
ACTIES DOOR LOKALE BESTUREN

Daarnaast beschrijft het pact een aantal concrete acties die lokale besturen kunnen nemen:

Het verder inzetten op het koolstofvrij maken van het wagenpark en het te delen met inwoners
Het voorzien van reservatiezones voor deelmobiliteit aan Hoppinpunten
Het uitbouwen van (snel)laders op (semi)publiek terrein
Het uitbouwen van deelsystemen in samenwerking met specifieke doelgroepen (zoals garages)
Het promoten van particuliere en participatieve deelplatformen
Specifieke vereisten opnemen in bouwverordeningen en -reglementering
Ontmoedigen (via duurder maken) van de tweede bewonerskaart

Het plan heeft dus de nodige ambitie omtrent gedeelde mobiliteit. We houden jullie op de hoogte van toekomstige opportuniteiten via onze infokanalen.

bron: autodelen.net

COVID-19: Veiligheidsmaatregelen autodelers

We stellen de veiligheid en gezondheid van alle autodelers en hun omgeving op de eerste plaats. Om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, neemt ook Autodelen.net de nodige veiligheidsmaatregelen. We houden hierbij rekening met de officiële richtlijnen van FOD Volksgezondheid.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET AUTODELEN

Blijf thuis als je ziektesymptomen vertoont.
Indien je toch de deelwagen gebruikt:
Draag een mondmasker in de deelwagen.
Was je handen grondig met zeep voor en na het gebruik van een deelwagen.
Nies of hoest in een zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
Ontsmet het stuur, de versnellingspook, het dashboard, de deurklink en de autosleutel van de deelwagen voor en na het gebruik. Gebruik daarvoor een alcoholhoudende ontsmettende gel, schoonmaakdoekje of een bakje water met een kleine hoeveelheid bleekmiddel (javel). Zowel voor gebruikers als eigenaars van een deelwagen is het aangeraden dit te voorzien.
Voor particuliere autodelers: Blijf bij de sleuteloverdracht buiten staan en houd afstand (min. 1,5m). Reinig ook de autosleutel voor en na gebruik van de deelwagen.
Verder vragen we de eigenaars van een deelwagen om niet uit paniek te handelen en de wagen te blokkeren. Zo blijft de wagen beschikbaar voor de noodzakelijke verplaatsingen van andere gebruikers. Wees voorzichtig, maar solidair!

Translate »